Ένταξη πράξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ένταξη πράξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», την Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», συνολικού προϋπολογισμού 976.611,82 €.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τον νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4519/2018).

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε τέσσερα Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.):

ΠΕ1: Προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Στόχος είναι η προβολή των δράσεων στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις: διοργάνωση ημερίδων, υλικό προβολής του ΕΠαΠ, ενημερωτικές πινακίδες, κά.

ΠΕ2: ΔΙΚΤΥΩΣΗ/ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΦΔΠΠ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει τη συμμετοχή του προσωπικού σε συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ζώνης, τη διοργάνωση διασυνοριακής διημερίδας με τα γειτονικά Εθνικά Πάρκα της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, την εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης κά. Στόχος των δράσεων είναι η αύξηση της πρόσβασης σε επιστημονική γνώση, η εξωστρέφεια του Φορέα Διαχείρισης και η βελτίωση της συμμετοχής του ΦΔ σε συναντήσεις δικτύων / τακτικών συναντήσεων.

ΠΕ3: ΜΕΛΕΤΕΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΠΕ θα υλοποιηθούν 12 δράσεις που στόχο έχουν την ανάπτυξη διαχειριστικών δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάδειξη και η προστασία του παραλίμνιου δάσους σημύδας, η μελέτη και η καταγραφή της μυκοχλωρίδας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, η έρευνα της γενετικής ποικιλότητας των taxa ελάτης (Abies sp.), η καταγραφή καύσιμης ύλης για την πρόληψη πυρκαγιών και έγκαιρη ανίχνευση εστιών φωτιάς στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών.

Π4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ)
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΠΕ θα υλοποιηθούν τα παρακάτω: δράσεις προστασίας ειδών άγριας πανίδας/απορρύπανση επιφανειακού εδάφους, διαχείριση του υγροτόπου της λίμνης Μικρή Πρέσπα, προσδιορισμός, οριοθέτηση/χαρτογράφηση για την προστασία των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών και σημαντικών περιοχών του ΕΠαΠ., διαχείριση της βλάστησης εντός του αποστραγγιστικών δικτύου του ΕΠαΠ, αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 6260 * «Αμμώδεις στέππες της Πανονίας», διαχειριστικά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιών, διαχειριστικές δράσεις για τη μείωση κινδύνου δασικού εγκλήματος σε τύπους οικοτόπων του ΕΠαΠ, πρόληψη πυρκαγιών και έγκαιρη ανίχνευση εστιών φωτιάς στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Επιπλέον μέσω του Υποέργου 2 θα υλοποιηθεί η οργάνωση και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης για την προστασία των ενδημικών/απειλούμενων, καθώς και τον εντοπισμό και καταγραφή των ξενικών ειδών ψαριών στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα.

Ο Φορέας Διαχείρισης σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και μέχρι την ολοκλήρωσή του, που θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023, θα ενημερώνει αναλυτικά το κοινό μέσω συναντήσεων, ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν, ενώ καθιστά καθοριστική τη συμβολή όλων στην απαιτητική προσπάθεια έγκαιρης και άρτιας υλοποίησής του έργου, ώστε να ωφεληθούν σε μέγιστο βαθμό τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και πρωτίστως οι κάτοικοι της περιοχής.