Διοίκηση

Ο Φορέας διαχείρισης διοικείται από 7μελές Διοικητικό συμβούλιο που αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Αποτελείται από εκπροσώπους του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων της περιοχής, περιβαλλοντικών οργανώσεων και της επιστημονικής κοινότητας. Τα μέλη του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πρόταση των παραπάνω Φορέων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. και η θητεία του είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του Φορέα, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του και των προστατευόμενων αντικειμένων.

 

Η σύσταση του εν ενεργεία Δ. Σ. σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97574/12232 της 09.01.2019, είναι η παρακάτω.

Εκπροσώπηση  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παράσχου Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Δασολόγος
αναπλ. Στυλογιάννη Αικατερίνη ΠΕ Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ
Δήμος Πρεσπών Πασχαλίδης Παναγιώτης Δήμαρχος Πρεσπών
αναπλ. Παπαδόπουλος Βασίλης Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Πρεσπών
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Αντωνιάδης Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Πρεσπών
αναπλ. Ρούφας Κοσμάς Γεωπόνος στην ΠΕ Φλώρινας
 Επιστημονική Κοινότητα Βότση Νεύτα Βιολόγος
αναπλ. Χατζηλάκου Διονυσία Βιολόγος
Επιστημονική Κοινότητα Βαρβέρης Θωμάς Ιχθυολόγος
αναπλ. Καζόγλου Ιωάννης Γεωπόνος – λιβαδοπόνος
Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) Μαλακού Μυρσίνη Βιολόγος
αναπλ. Ρουμελιώτου Βασιλική Νομικός
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Σαπαλίδης Σάββας Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας
Πραπαβέσης Μιχαήλ   Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Φλώρινας

ΦΕΚ ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 

2003: Συγκρότηση του πρώτου ΔΣ του ΦΔΕΔΠ (ΥΑ 126445/2473/26.06.03)

2005: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΥΑ 18194 /24.05.05)

2006: Καθορισμός δεύτερου Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΕΠαΠ (ΥΑ 20706 /17.05.06)

2009: Καθορισμός τρίτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΕΠαΠ (ΥΑ 17515 /7.09.09)

2011: Τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης και συγκρότηση νέου 9μελούς ΔΣ του ΦΔΕΔΠ (ΥΑ 23049 /05.09.11)

2015: Τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης και συγκρότηση νέου 9μελούς ΔΣ του ΦΔΕΔΠ (ΥΑ 56776 /24.12.15)

2019: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών ( ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97574/12232 / 09.01.2019)