Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με δημοσιεύσεις που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ιστορία των Πρεσπών.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Albrecht, C., D. Lohfink & R. Schultheiß, 2006. Dramatic decline and loss of mollusc diversity in long-lived lakes in Greece. Tentacle 14: 11–13.

Albrecht, C., R. Schultheiß, T. Kevrekidis, B. Streit & T. Wilke, 2007. Invaders or endemics? Molecular phylogenetics, biogeography and systematics of Dreissena in the Balkans. Freshwater Biology 52: 1525–1536.

Albrecht, C., Wolff, C., Glöer, P. & T. Wilke 2008. Concurrent evolution of ancient sister lakes and sister species: the freshwater gastropod genus Radix in lakes Ohrid and Prespa. Hydrobiologia, 615, 157-167.

Albrecht, C., Hauffe Kirstin, S., Wilke, T. 2012: Mollusc biodiversity in a European ancient lake system: lakes Prespa and Mikri Prespa in the Balkans. Hydrobiologia 682:47–59. DOI 10.1007/ s10750-011-0830-1

Amataj, S., Anovsky, T., Benischke, R., Eftimi, R., Gourcy, L. L., Kola, L., Leontiadis, I., Micevsky, E., Stamos, A., and Zoto, J.: Tracer methods used to verify the hypothesis of Cviji about the underground connection between Prespa and Ohrid Lake, Environ. Geol., 51, 749–753, 2007.

Anovska, E., Jovchev, Z., Anovski, K., Stojmenovska, Milevski, J., Popov, V., Anovski, T. 2010: Study on the relationship between the water level of the Prespa Lake and it’s volume. Natura Montenegrina 7 (3) 493-502.

Anovski, T., Naumovski, J., Kacurkov, D., and Kirkov, P. 1980: A study of the origin of waters of St.Naum Springs, Lake Ohrid, Fisika 12, 76–86 (in Macedonian).

Anovski, T., Andonovski, B., and Mineva, B. 1991. Study of the hydrological relationship
betweenlakes Ohrid and Prespa, Proceedings of an IAEA international symposium, IAEA-SMVienna 11–15 March 1991, 319, 62

Antonopoulou, X. & Grammatikou, V. 2000. Agriculture and the natural environment in Prespa. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p. .180-186

Apostolski, K., 1972. Contribution to the fish population study in Lake Prespa. Godisen Zbornik na Zemjodelsko. Sumarskiot Fakultet na Universitetat, Skopje 24: 207–220. (In Serbian)

Apostolidis, A.P., Loukovitis, D. & C.S. Tsigenopoulos 2008. Genetic characterization of brown trout (Salmo trutta) populations from the Southern Balkans using mtDNA sequencing and RFLP analysis. Hydrobiologia, 600, 169-176

Babalonas, D., & G. Pavlides, 1989. Contribution to the knowledge for the vegetation of aquatic macrophytes at Lake Mikri Prespa. BIOS I (Supplement): 19-29

Beeton, A. M. 2002. Large freshwater lakes: Present state, trends and future. Environ.
Conservation. 29: 21–38.

Bino T., Jorgo G., 1997: Preliminary considerations on avifauna of Ohrid and Prespa lakes. Proceedings of Korcha Symposium ‘Towards integrated conservation and sustainable development of transboundary Macro and Micro Prespa Lakes’, PPNEA ed. pp. 165-171

Bousbouras, D. & Ioannidis, Y.1997. The distribution and habitat preferences of the amphibians of PrespaNational Park. Hydrobiologia 351: 127–133.

Bousbouras D. & Ioannidis, Y. 1994. Amphibien und Reptilien des Prespa- Nationalparks und der Gebirgsregion um Florina (Mazedonien, Griechenland). Salamandra, vol. 30, no 3, pp. 209- 220

Bousbouras, D. & Ioannidis, Y. 2000. Amphibians and reptiles of Prespa Lakes – status and conservation. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p. 48-56

Buzo, K. 2000. Data on the flora and vegetation of the subalpine and alpine pastures of Prespa region. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. ES, p. 89-94

Catsadorakis, G & D. Kollaros.1986. Preliminary notes on the mammalian fauna of Lake Prespa National Park (Greece). 3rd Int. Cong. Zoogeogr. And Ecol. Greece. Patras, 1984. Biologia Gallohelenica 12: 507-519.

Catsadorakis, G. 1994: Recent situation and changes of diurnal and nocturnal birds of prey in Prespa National Park (Western Macedonia, Greece). Biologia Gallo-helenica 22: 143

Catsadorakis, G. 1997: Breeding birds from reedbeds to alpine meadows. Hydrobiologia 351: 143–155.
Catsadorakis, G.1997. The importance of Prespa National Park for breeding and wintering birds. Hydrobiologia 351: 157–174

Catsadorakis, G., M. Malakou & A.J. Crivelli 1996. The Prespa barbel Barbus prespensis, Karaman 1924 in the Prespa lakes basin, north-western Greece. Tour du Valat, Arles, 79 pp. (also in Greek language)

Catsadorakis G., Malakou M., Crivelli A. J., 1996. The effects of the 1989/1990 drought on the colonial waterbirds nesting at Lake Mikri Prespa, Greece, with special emphasis on Pelicans.Colonial Waterbirds (Special Publication 1), pp. 207-218

Chavkalovski, I. 1997. Hydrology of Prespa Lake. Proceedings of the International Symposium “Toward Integrated conservation and Sustainable Development of Transboundary Macro and Micro Prespa lakes”, Korcha, Albania, pp. 9-14.

Crivelli, A.J., Koutseri, I. & S. Petkovski 2008. The Prespa trout, Salmo peristericus Karaman 1938, an endangered species in need of action. A Society of Prespa, BIOECO and Tour du Valat Publication, 26 pp

Crivelli, A.J. & T-W Lee 2000. Observations on the age, growth and fecundity of Cobitis
meridionalis, an endemic loach of Prespa Lake (Greece). Folia Zoologica, 49 (Suppl 1), 121-127.

Crivelli, A.J., M. Malakou, G. Catsadorakis & E. Rosecchi 1996. The Prespa barbel, Barbus prespensis, a fish species endemic to the Prespa Lakes (North-western Greece). Folia Zoologica, 45 (Suppl. 1), 21-32.

Crivelli, A.J., M. Malakou, G. Catsadorakis & E. Rosecchi 1997. Life history and spawning migration of the Prespa nase, Chondrostoma prespensis Karaman, 1924. Folia Zoologica, 46 (Suppl. 1), 37-49.

Crivelli, A. J. & Lee, T.-W.2000. Observation on the age, growth and fecundity of Cobitis meridionalis, an endemic loach of Prespa Lake (Greece). Folia Zoologica49(Suppl. 1), 121–128.

Crivelli A.J., Koutseri, I. & S. Petkovski, 2008: The Prespa trout, Salmo peristericus Karaman 1938, an endangered species in need of action. A Society of Prespa, BIOECO and Tour du Valat Publication, 26 pp

Crivelli, A.J. & H. Nikolaou 2008. Assessment of the fish fauna within the Ezerani Nature Reserve on Lake Macro Prespa. UNEDP Report, 25 pp

Delaki, E.E., Kotzageorgis, G., Ioannidou, V., Stamopoulos, A. 1988. A study of otters in Lake Mikri Prespa, Greece.

Dimalexis, A., Pyrovetsi, M. &. Babalonas, D. 1999. Classification of wetland habitats at lakes Kerkini, Mikri and Megali Prespa. Geotechnical Scientific Issues, Vol. 10(1): 4-16
Dimalexis, A., Pyrovetsi, M. & Babalonas, D. 2000. Classification of wetland habitats at Prespa Lakes. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p.102-112

Dupont, F., Lambert, A. 1986. Etude des communaut´es de monog`enes Dactylogyridae parasites de Cyprinidae du LacMikri Prespa (Nord de la Gr`ece). Description de trois nouvelles esp`eces chez un Barbus end´emique: Barbus cyclolepis prespensis Karaman, 1924. Ann. Parasitol. Hum. Comp. 61: 597–616.

Dupont, F. and Crivelli, A. J. 1988. Do parasites confer a disadvantage to hybrids? A case study of Alburnus alburnus x Rutilus rubilio, a natural hybrid of Lake Mikri Prespa, Northern Greece. Oecologia 75: 587-592

Economidis, P. S.1989. Distribution pattern of the genus Barbus (Pisces, Cyprinidae) in the freshwaters of Greece. Trav. Mus. Hist. nat. ‘Grigore Antipa’ 30: 223–229.

Economidis, P. S.1992. Fish. In: M. Karandinos & E. Legakis (eds), The Red Data Book of
Threatened Vertebrates of Greece, H.Z.S. & H.O.S., Athens: 43–81.

Economidis, P. S. & Daoulas, C. 2003. Barbus prespensis Karaman, 1924. In The Freshwater Fishes of Europe, Cyprinidae 5/II, Part II, Barbus (Banarescu, P. M. & Bogutskaya, N. G., eds.), pp. 365–376. Wiebelsheim, Germany: Aula–Verlag.

Eftimi, R., Zoto.I. 1997. Isotope study of the connection of Ohrid and Prespa lakes. Proceedings of International Symposium Towards Integrated Conservation and Sustainable Development of Transboundary Macro and Micro Prespa Lakes. PPNEA, ILAR Typography, Tirana, Albania: 32–37.

Eross, Z., Feher, Z. and Hunyadi, 2008. Invasion ofa North American alien Planorbella anceps (MENKE, 1830) (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) in the ancient Lake Prespa. Tentacle, 13: 6-7.

Fish, A. and Jarvis, D., 1979. Lake Prespa National Park, An Evaluative Study, State University of New York, School of Landscape Architecture, New York, USA.

Fouache, E., Desruelles, S., Magny, M., Bordon, A., Oberweiler, C., Coussot, C., Touchais, G., Lera, P., L´ezine, A-M., Fadin, L., and Roger, R. 2010. Palaeogeographical reconstructions of Lake Maliq (Korc¸a Basin, Albania) between 14,000 BP and 2000 BP, J. Archaeol. Sci., 37, 525–535.

Fremuth W., Bino T., Bego F., Jorgo G., Micevski B., Tzetkov P., Hristov I., Schneider-Jacoby M, Shumka S., 2000: Four years simultaneous wintering waterbird census at the Ohrid and Prespa Lakes. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES,. pp. 30-39

Grazhdani, S. & Shumka, S.2006. An erosion soil mapping model for the Ohrid and Prespa system. DESALINATION-Elsevier 23. 231-243

Grazhdani, S and Shumka. 2007. Nutrient-food chain modeling for lake prespa. Lake Symposium Ohrid (Abstract Book, 11)

Grazhdani, S and Shumka, S. 2011: Nutrient-food chain modeling for Lake Prespa. Environmental Earth Sciences. Survival and Sustainability. Springler – Werlag Berlin Heidelberg, p 117-127

Grémillet, X. and Kazoglou, I. 2009. Report on the activities of the bat (Chiroptera) research team, Aghios Germanos, Society for the Protection of Prespa, August 2009 (unpublished report, in Greek)

Gruar, D. & Koutseri, I. 2004: Prespa National Park, Northern Greece. June 2nd-7th 2004, A Report from birdtours.co.uk. http://www.birdtours.

Grupce, Lj.1997. Autochthonous and allochthonous quantities of phosphorus in Prespa Lake waters. Symposium Proceedings, 24-26.10.1997 Korcha, Albania, 68-78.

Grupche, Lj. 2000. Poultry farm as a source of phosphorous in the Prespa region. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p.218-226

Hellenic Ornithological Society 2002-2007: Important Areas for the Birds of Greece: GR047 Lake Mikri and Megalli Prespa and Lake Megali Prespa.

Hollis, G.E. and A. C. Stevenson, A.C. 1997. The physical basis of the Lake Mikri Prespa
systems: geology, climate, hydrology and water quality. Hydrobiologia, vol 351, 1-19.

Hrabé, S. 1931. Die Oligochäeten aus den Seen Ochrida und Prespa. – Zool., Jahrb. (Syst.), 61:1-62.

Hristovski, N. 1976. The helminth fauna of cyprinid fishes from Prespa Lake. Acta Parasit. Jugosl. 6: 3-5.

Ioannidis, Y. & Bousbouras, D. 1997. The space utilization by the reptiles in PrespaNational Park. Hydrobiologia 351: 135–142.

Jakovljevich, S. 1934. Main chemical features of the water of Lake Prespa. Arh. Minist.
Poljoprivrede. Belgrade, vol. I book 2: 1- 15 (in Serbian, Fr. Summary)

Jordanoski, M., Naumoski, T., and Veljanoska, S. E., 2004. Physicochemical investigations of Ohrid and Prespa lake, in: Lake Ohrid and Prespa monitoring Program, 3rd Report, Hydrobiological Institute Ohrid, 09–20, 2004.

Jovanovic, V. 1972. The rate of individual growth in bleaks (Alburnus sp.) in the lakes of Ohrid, Prespa, Doyran and Skutari. Glas.Repub. Zavoda Zast. Prir. Prir. Muz. Titograd 5: 115-127

Kanari K., Bregu V., Myftiu V., Tytimce P., Kelolli G., Kannina B., 1997. Problems of Micro Prespa caused by Devolli River. Proceedings of Korcha Symposium ‘Towards integrated conservation and sustainable development of transboundary Macro and Micro Prespa Lakes’, PPNEA ed. pp. 181-183

Kapedani, E. & V. Gambetta 1997. Ichthyofauna and fishery in Prespa lakes. In: Towards integrated conservation and sustainable development of transboundary Macro and Micro Prespa Lakes, Gjiknuri, L, Miho, A. & S. Shumka (Eds), pp 138-141. PPNEA Edition, Albania.

Karadelev, M., 2000. Lignicolous Aphyllophorales Parasites and Saprophytes on Greek Juniper (Juniperus excelsa M.Bieb.) in the Balkan Peninsula. Proceedings of the International Symposium: Problems of Juniper Forests and Looking for Solutions, Methods, Techniques. Osh, Kyrgyzstan, 161-165.

Karadelev, M., 2000. Lignicolous Macromycetes, Parasites and Saprophytes on Juniperus spp. Distributed in the Balkan Peninsula. Mycol. Monten., Vol. III (1): 115-125.

Karaman, B., 1987. Les Odonates du Lac de Prespa (Macedoine, Yugoslavie) I partie: La composition qualitative et L’analyse zoogeographique de la Faune. Ann. Fac. Sci. Nat., Biol. Skopje. 37-38: 97-110.

Karaman, M. 1971. Zoogeographical relations between Lake Prespa and Lake Ohrid. Izd. Zavod za rib. Na SR. Skopje T. IV. Nr.5:1-16. (in Sebian, German summary).

Karavokyris & Partners S.A. 2004. Study on the interaction between lake Micro Prespa and river Devolli (Albania -Greece) Contr. No: ANAP-88-2004, Hellenic Ministry of Foreign Affairs, Society for the Protection of Prespa.

Kazantzidis S. and Naziridis, T., 1999. The National Action Plan for the Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus Pallas, 1773) WWF-Greece, Hellenic Ornithological Society, Society for the Protection of Prespa, Thessaloniki, Greece, pp. 56.

Kazoglou, Y., Papanastasis, V., Catsadorakis, G., Malakou, M., Marinos, Y. Papadopoulos, A., Lambrinou, E. and Apostolidis, I. (2001), Study on the restoration and management of wet meadows at Lake Mikri Prespa. Society for the Protection of Prespa, General Secre-tariat of Research and Technology.

Kazoglou, Y., Koutseri, I. & Malakou, M. (2004), Conservation management of wet meadows at the Greek part of Lake Mikri Prespa, Proceedings of the Balwois 2004, International Sci-entific Conference on Water Observation and Information System for Decision Support.

Kazoglou Y, Xega N, Doleson F.2010. Guidelines for wetland vegetation management in Lake Micro Prespa, Prespa National Park, Albania. Women Association of Micro Prespa, Prespa National Park (Forest Service Directorate, Korca), Society for the Protection of Prespa, UNDP Albania – Small Grants Programme, pp 44 + 6 Appendices

Klincarov S. 1997. Geological-hydrological characteristics of Prespa Basin and their influence on the hydrological conditions of the lake. Proceedings of the International Symposium “Towards Integrated Conservation and Sustainable Development of Transboundry Macro and Micro Prespa Lakes”, 24-26 October, 1997, Korcha, Albania, pp 79-83

Kolaneci, M., Milevski, J., Ristevski, P., and Stamos, A. 2001. Hydrological aspects and water balance of Prespa Lakes. In Progress in the study of Prespa Lake using nuclear and related techniques, ed. T. Anovski, pp. 53–66. Project report, IAEA Regional Project RER/8/008, ISBN 9989-650-21-7, Skopje, Macedonia.

Kolemishevska-Gugulovska, T., 1995. Contributions to Simulation Modelling of Water Level Dynamics of Prespa-Ohridean Lakes from Uncertainty Data (in Macedonian). ASE Lab. Report MSCWS-03/95. Skopje: Faculty of EE – St.Cyril & St.Methodius University.

Kolemishevska-Gugulovska, TD. 1993, “Modelling the level dynamics of Prespa-Ohridean water resource system: New results”. In G.M.Dimirovski (ed.) ETAI’93 Preprints of the 1st Balkan IFAC-type Conference on Applied Automatic Systems. Skopje: ETAI Society of R. Macedonia, Part. II, pp. 116-118.

Kolemishevska-Gugulovska, T. D., Dimirovski, G. M., Stankovski, M. J. & Popovska, C.
2000. Non-linear Kalman filter in simulation modelling of hydrologic cycle in the basin of Lake Prespa. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p. 276- 285

Kosmas, C. S., Danalatos, N. G. and Moustakas, N. K. 1997. The Soils, Hydrobiologia 351, Lakes Prespa, Northwestern Greece, editors: Crivelli A. J., and Catsadorakis G., pp. 21-33.

Koussouris,Th. and Satmadjis, J. 1987. Changes in plankton assemblages from spring to summer in a Greek lake. Rev.Int. Oceanogr. Med. 87/88 : 51-66

Koussouris,Th., Diapoulis, A. and Balopoulos E. 1987. Limnological situations in two shallow Greek lakes (Kastoria and Mikri Prespa Lakes). Geojournal 14(3) : 377-379
Koussouris,Th., Diapoulis, A. and Balopoulos, A.T. 1989. Assessing the trophic status of Lake Mikri Prespa, Greece. Annls.Limnol. 25(3): 17-24

Koutseri, I., Crivelli, A. J., Petkovski, S. and Kazoglou, Y. 2010. Species Action Plan for the Endemic Prespa Trout, Salmo peristericus: A Conservation Tool. Proceedings of the Balwois Conference 2010, 25-29 May 2010, Ohrid

Kozarov, G. 1959. Organic production of phytoplankton in Lake Prespadurig tha course of 1958. Rec. Trav. Stat. Hidrobiol. Ohrid 7 (12) pp8. (In Macedonian, Eng. summary)
Kozarov G. 1960. The phytoplankton investigations in Lake Prespa during the course of three years. Prirod. Matem. Fak. Univ.Skopje. Hydrobiol. Zavod. Ohrid. Zb. Rab. 8/4: 1-57.
Kozarov, G., 1970. Transmission of light at Ohrid and Prespa lakes and its effect on the distribution of Phytoplankton. Bull. Sci., Conseil Acad. R.P.F. Yougoslavie Sect. A, 15: 5–6
Kozarov, G., 1971. Limnologic Investigations of lake Prespa. Bull. Sci. Conseil Acad. R.P.F. Yougoslavie, Sect. A, 16: 81–82

Kozarov, G., 1972. Le rapport corrélatif entre la lumière et la repartition du phytoplankton dans le lac de Prespa. Verh. int. Ver. Limnol. 18: 489–493

Krutaj, F. 1999. Some aspects of morphology and karstic hydrology in Ohrid-Prespa area. Geographical Studies Nr. 12.

Kuiper, J. G. J., 1987. Pisidium maasseni n. sp., a new species from Lake Prespa, Jugoslavia (Bivalvia, Sphaeriidae). Basteria 51: 163–165

Leng, M., I. Baneschi, G. Zanchetta, C. N. Jex, B. Wagner, and H. Vogel 2010: Late Quaternary palaeoenvironmental reconstruction from Lakes Ohrid and Prespa (Macedonia/Albania border) using stable isotopes. Biogeosciences Discuss., 7, 3815–3853, 2010/ doi:10.5194/bgd-7-3815- 2010

Levkov,, Z., Krstic, S., Nakov, T., Blanco, S. & Ector. 2005. Ecologie des diatomees benthiques du Lac Prespa, Macedoine. 24ème Colloque de l’ Association des Diatomistes de Langue Francaise. Bordeaux, 6-8 Septembre 2005.

Levkov,, Z., Krstic, S., Metzeltin, D. & Nakov T. 2005. Diversité des espèces D’Aneumastus dans les Lacs Ohrid et Prespa. 24ème Colloque de l’ Association des Diatomistes de Langue Francaise. Bordeaux, 6-8 Septembre 2005.

Levkov, Z., Krstic, S., Metzeltin, D and Nakov, T.2007. Diatoms of Lakes Prespa and Ohrid (Macedonia). Iconographia Diatomologica 16: 1-603.

Levkov,, Z., Krstic, S. & Nakov, T. 2006. A new Gyrosigma species from Lakes Prespa and Ohrid, Republic of Macedonia. In: Ognjanova-Rumenova, N. & Manoylov, K. (eds): Fossil and Recent Phycological Studies. Pensoft, Sofia. 139-145.

Levkov,, Z, Z. & Williams, D.M.2006. Two new species of Diatoma from Lakes Ohrid and Prespa, Macedonia. Diatom Research, 21: 281-296.

Levkov,, Z. Saul, B., Krstic, S., Nakov, T., & Ector, L. 2006. Ecology of benthic diatoms from Lake Prespa, Macedonia. Archiv für Hydrobiologie Supplement/Algological Studies, 124: 71-83.

Levkov,, Z , Z. & Williams, D.M. 2011. Diatom check list of lakes Ohrid, prespa and their
watersheds. Phytotaxa45: 1–76

Matzinger, A., M. Schmid, M., Jordansoki, E. Veljanoska-Sarafilska, M. Strum, B. Muller, and A. Wuest. 2006. Is Lake Prespa jeopardizing the ecosystem of ancient Lake Ohrid? Hydrobiologia 553: 89–109, doi:10.1007/s10750-005-6427-9.

Melovski, Lj., Matevski, V., Petkovski, S. 2004. Assessment of globally significant biological diversity within Micro and Macro Prespa lake watershed (Macedonian part).

Mersinllari, M. 2000. Data on aquatic flora and vegetation of Prespa National Park. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p.16-24

Mertzanis, Y., Bousbouras, D. & Bourdakis, S. 2000. Status of brown bear (Ursus arctos L.) populations and habitat in the area of Prespa Lakes. Proceedings of International symposium Sustainable development of Prespa region, Oteshevo, 23-25.06.2000. Macedonian Ecological Society, Skopje, 2000, pp 56-66
Michaloudu, E., M. Zarfdijan & P. S. Economidis, 1997. The zooplankton of Lake Mikri Prespa. Hydrobiolgia 351: 77-94.

Michaloudi, E. 2000. Species composition and seasonal variations of zooplankton of Lake Mikri Prespa. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p. 40-48.

Michaloudu, E. 2005: Dry weights of the zooplankton of Lake Micri Prespa (Macedonia, Greece). Belg. J. Zool., 135 (2): 223-227.

Michaloudi, E. 2000. Species composition and seasonal variations of zooplankton of Lake Mikri Prespa. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p. 40-48.

Michaloudu, E. 2005: Dry weights of the zooplankton of Lake Micri Prespa (Macedonia, Greece). Belg. J. Zool., 135 (2): 223-227.

Micevski, B. 2000. Evalution of the Prespa Lake avifauna. Proceedings of International
Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p. 78-86

Micevski, E.2000. Geological and hydro-geological characteristics of the Ohrid – Prespa region. Proceedings of the International Symposium “Sustainable Development of Prespa Region”, Oteshevo 23-25.06.2000, Republic of Macedonia, 10-17.
Milevski, J., Ristevski, P., Tanusevska, D., 1997: Influence of rainfalls on the oscillations at Prespa Lake. Proc. PPNEA , Korcha, Albania. pp:52-57.

Mitic, V. & Naumoski, T. B.2000. Physico-chemical and biological investigation of the littoral region waters of Lake Prespa. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p. 66-72

Naumoski, T., Novevska, V., Lokoska, L. & Mitich, V. 1997: Trophic state of Prespa Lake. Internat. Symp. “Towards Integrated Conservation and Sustainable Development of Transboundry Macro and Micro Prespa Lake”. Korcha, Albania pp: 132-137.

Naumoski, T. B., Ocevski, B. T., Novevska, V. R., Mitic, V. S. & Lokoska, L. S.2000. Long
term changes of the water quality of Lake Prespa. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p.72-78

Naumoski, T., and Lokoska, L. 2010. Assessment of available data to Lake Big Prespa for Determination of the Ecological State of lake Big Prespa (First Edition June 2010). Report, IHB Ohrid pp 21

Ocevski, B. T. & Allen H. L. 1984. Primary production of the pelagial phytoplankton in Lake Prespa (Macedonia, Yugoslavia). Verh. Internat. Verein. Limnol. 22:1131-1136.

Papadatou, E. Grémillet,X., Bego,F.,Petkovski, S., Stojkoska, E. Avramoski, O., Kazoglu Y. 2011. ‘Status survey and conservation action plan for bats of Prespa’, Society for Protection of Prespa ,Agios Germanos, pp 170

Papapavlou, K., Maragou, P. 2004. Biodiversity assessment of the Prespa region, Greece. Transboundary Prespa Park Project. Technical report. 30 pp.

Parisopouios, G. A., M. Malakou & M. Giamouri, 2009. Evaluation of lake level control using objective indicators: the case of Micro Prespa. Journal of Hydrology 367: 86–92.
Pavlides, G.1985. Geobotanical study of the National Park of lakes Prespa (NW Grecce), Part A: Ecology, Flora, Phytogeography, Vegetation. Institute of Systematic Botany and Phytogeography, Aristotelion Universtiy of Thessaloniki, Greece.

Pavlides G., 1997: Aquatic and terrestrial vegetation of the Prespa area. Hydrobiologia 351 A. J. Crivelli & G. Catsadorakis /eds.) Lake Prespa, Northwestern Greece, pp. 41-60

Pavlidis, G., 1997. The flora of Prespa National Park with emphasis on species of conservation interest.Hydrobiologia 351:35-40;

Patcheva, S. 2005. Comparative analysis of the phytoplankton community and the trophic state of Lakes Ohrid and Prespa. Ph.D. thesis, University ‘‘Sv. Kiril i Metodij’’. [In Macedonian.]
Patchenva, S., Mitich, V. 20101:Chlorophyll a Content as Indicator of Eutrophication of Lake Prespa. BALWOIS 2010 – Ohrid, Republic of Macedonia – 25, 29 May 2010
Petrovski, N. and Sidorovski, M. 1971. Age and growth of Alburnus alburnus belvica Kar. From Prespa Lakes. Inst. Pisci. Maced. 4: 1-12 (in Serbo-Croatian, English summary)
Petrides, D. & Sinis, A., 1995. Benthos of Lake Mikri Prespa (North Greece).Hydrobiologia 304: 185-196

Popovska, C. and Bonacci, O.2007: Basic data on the hydrology of Lakes Ohrid and Prespa, Hydrol.Processes, 21, 658–664

Popovska, C., Sekovski, D. 2011. Hydrological Sub-watershed Analysis of Prespa Lake,
JournalVODOPRIVREDA, No 0350-0519, 43 (2011) 249-251 p, Belgrade, Serbia

Pyrovetsi, M. & Economidis, P. S. 1998. The diet of Dalmatian Pelicans (Pelecanus crispus) breeding at Lake Mikri Prespa National Park, Greece. Israel Journal of Zoology 44: 9-17.

Pyrovetsi, M. 1989. Foraging trips of White Pelicans (Pelecanus onocrotalus) breeding on Lake Mikri Prespa, Greece. Colonial Waterbirds 12 (1): 43-50

Ristevski P., 2000. Climatic and agroclimatic characteristics in the Prespa Lake Basin.
Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p. 212-223

Rosecchi, E., A.J. Crivelli & G. Catsadorakis 1993. The establishment and impact of
Pseudorasbora parva, an exotic fish species introduced into Lake Micro Prespa (north-western Greece). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 3, 223-231.

Samaras, P., C. Papadimitriou, K. Gudulas, S. Shumka and A. Zouboulis. 2008: The ecological quality of the transboundary protected area of Prespa lakes according to the principles of water framework directive. Recent Research Developments in Environmental Technology, ISBN: 978-81- 7895-366-3. Transworld Research Network 37/661 (2), Fort P.O., Trivandrum-695 023, Kerala, India

Šanda,R., Jasna Vukić, Lukáš Choleva, Shumka, S. and Iain F. Wilson, 2008: Distribution of loach fishes (Cobitidae, Nemacheilidae) in Albania, with genetic analysis of populations of Cobitis ohridana. Folia Zool. – 57(1–2): 42–51

Schultheiß, R., C. Albrecht, U. Bössneck & T. Wilke, 2008. The neglected side of speciation in ancient lakes: phylogeography of an inconspicuous mollusc taxon in lakes Ohrid and Prespa. Hydrobiologia 615: 141–156.

Scullos, M. and Hatzianestis, J. 1989. Dissolved and particulate trace metals in a wetland of international importance: Lake Mikri Prespa, Greece. Water, Air and Soil Polution 44: 307-320

Serafimova-Hadžišče, J. 1958. Particularites du Zooplancton du Lac de Prespa et opercu de la composition du zooplancton des Grands Lacs de la Peninsule des Balkans. Station Hydrobiologique, Ohrid. 12 (28): 1-8.

Shapkarev, J. 1956. Contribution a la faune des Oligochetes des trois grands lac Yugoslaves, Prespa, Dojran e Skadar. Arch.scien.bioloog. Beograd, 8: 135-144.

Shapkarev, J. 1956. Contribution a la faune des Oligochetes des trois grands lac Yugoslaves, Prespa, Dojran e Skadar. Arch.scien.bioloog. Beograd, 8: 135-144.

Shuka, L., Malo, S., 2010. The transboundary important plant areas as conservation units of European green belt (Eastern Albanian zone). Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol.11, (3): 866–874, English

Shuka, L., Mersinllari, M., 2008. Dynamics of vegetation cover of Prespa Lakes and its watershed (Albanian side). BALWOIS, Electronic Proceedings pdf. 8 pages, www.balwois.com, English

Ramsar (2000) Lake Prespa. (www.ramsar.org)

Shuka, L., Mersinllari, M., 2008. Dynamics of vegetation cover of Prespa Lakes and its watershed (Albanian side). BALWOIS, Electronic Proceedings pdf. 8 pages, www.balwois.com, English

Shumka, S. 2008. Winter bird census in Micro and Macro Prespa lakes, February, 2nd and 3rd 2008. PPNEA report, 18 pp.

Shuka, L., Malltezi, J., Mersinllari, M., & Vardhami, I. (2008): Dynamics of vegetation cover of Prespa Lakes and its watershed (Albanian side). BALWOIS, 2008. Ohrid the Former Yugoslav Republic of Macedonia. 27-31 May. Abstract Book. pp. 321. pdf. Proceedings, 8 p. www.balwois. com.

Sherdenkovski, B. 2000. Water level oscillation of Lake Prespa. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p.266- 276

Shumka, S. 2008. Winter bird census in Micro and Macro Prespa lakes, February, 2nd and 3rd 2008. PPNEA report, 18 pp.

Shuka, L., Malltezi, J., Mersinllari, M., & Vardhami, I. (2008): Dynamics of vegetation cover of Prespa Lakes and its watershed (Albanian side). BALWOIS, 2008. Ohrid the Former Yugoslav Republic of Macedonia. 27-31 May. Abstract Book. pp. 321. pdf. Proceedings, 8 p. www.balwois. com.

Sherdenkovski, B. 2000. Water level oscillation of Lake Prespa. Proceedings of International Symposium Sustainable Development of Prespa Region. MES, p.266- 276

Stevenson, A. C. & R. J. Flower, 1991. A palaeoecological evaluation of environmental
degradation in Lake Mikri Prespa, NW Greece. Biological Conservation 57: 89–109.
Stojadinovic, C. 1969. Yearly and long-term oscillations of Lakes Ohrid and Prespa levels. Report subm. to the Found for Science work of SRM, Skopje. (In Serbian).

Stojanovski, S., Hristovski, N., Cakic, P. Nedeva, I., Karaivanova, E., Atanasov, G. 2009.
Monogenean trematods – parasites of some cyprinid fishes from lakes Ohrid and Prespa (Macedonia). Biotechnology & Biotechnological Equipment. 23/2.

Sulpizio R, Zanchetta G, D’Orazio M, Vogel H, Wagner B. 2010. Tephrostratigraphy
and tephrochronology of lakes Ohrid and Prespa, Balkans Biogeosciences Discussions. 7-3931DOI:http://www.doaj.org

Talevski T., 2004. Monitoring of cyprinid fishes in Lake Ohrid, Lakes Ohrid and Prespa monitoring program 3rd Report., Ohrid 2004. p.p. 88-95.

Talevski, T., 2008. Comparative analysis of the ichthyofauna in the Lake Ohrid and Lake Prespa. III Conference of water observation and information system for decision support. Proceedings of the Balwois Conference 2008. 27-31 May 2008, Ohrid

Talevski, Milosevic, Maric, Petrovic, Talevska and Talevska,2009.Biodiversity of Ichtyofauna from Lake Prespa, Lake Ohrid and Lake Skadar. Biotechnology & Biotechnological Equipment 23(2). ISSN 1310-2818

Talevski, T., Talevski, M., Milosevic, D. and Talevska, A. 2009. Cyprinid spawning grounds and macrophyte vegetation in Lake Prespa. GEC16 Abstract book: 62-64.

Talevski, T., Milosevic, D. and Talevska, A. 2009. Affect of alien fish species to autochthonous icththyofauna of Lake Prespa in the FYR of Macedonia. Aquatic Biodiversity International Conference, Saibiu/Romania. Abstract book: 88

Talevska M., Petrovic, D. Milosevic, D. Talevski, T. Maric, D. and Talevska A., 2009. Biodiversity of macrophyte vegetation from Lake Prespa, Lake Ohrid and Lake Skadar. Biotechnology & Biotechnological Equipment (23) 2009 Special Edition XI anniversary scientific conference 120 years of academic education in biology, 45 years Faculty of biologyspecial edition biology pp.931-935

Triantaphyllidis, A., T. J. Abatzopoulos, et al. 1999. Genetic differentiation and phylogenetic relationships among Greek Silurus glanis and Silurus aristotelis, assessed by PCR-RFLP analysis of mitochondrial DNA segments. Heredity 82: 503-509.

Tryfon, E., M. Moustaka-Gouni, G. Nikolaidis and I. Tsekos, 1994. Phytoplankton and physicalchemical features of the shallow Lake Mikri Prespa, Macedonia, Greece. Arch. Hydrobiol. 131, pp. 477-494.

Terrasse, J.-F., Terrasse, M. & Brosselin, M. 1969: Avifaune d’un Lac des Balkans: Mikra Prespa (Greece). L’Oiseau et R.F.O. 39 (3–4): 185–201.

Thorpe, W.H, Cotton, P.T. & Holmes, P.F. 1936: Notes on the Birds of Lakes Ohrid, Malik,
andPrespa and adjacent parts of Yugoslavia, Albania, and Greece. Ibis 13 (6): 557

Thomas Wilke, Risto Väinolä, Frank Riedel (2009): Patterns and Processes of Speciation in Ancient Lakes: Proceedings of the Fourth Symposium on Speciation in Ancient Lakes, Berlin, Germany, September 4-8, 2006 (Developments in Hydrobiology), p. 107, Springer, ISBN 1-4020- 9581-3

Wagner, B., Vogel, H., Zanchetta, G., and Sulpizio, R. 2010. Environmental changes on the Balkans 30 recorded in the sediments from lakes Prespa and Ohrid, Biogeosciences Discuss., 7, 3365–3392, doi:10.5194/bgd-7-3365-2010.

Wagner, B., Wilke, T. 2011. “Evolutionary and geological history of the Balkan lakes Ohrid and Prespa” Biogeosciences, 8, 995–998. doi:10.5194/bg-8-995-2011

Welter-Schulter, F. W. 1996. Non-marine molluscs recently collected in Albania. Schriften zur Malakozoologie 9: 21-31. Cismar/Ostholstein.

Wilke, T., Schultheiß, R., and Albrecht, C. 2007. As time goes by: A simple fool’s guide to molecular clock approaches in invertebrates, From the symposium “Molluscs as models in evolutionary biology: from local speciation to global radiation” presented at the World Congress of Malacology, held from 15 to 20 July 2007

Wilke, T., R. Schultheiß, C. Albrecht, N. Bornmann, S. Trajanovski & T. Kevrekidis, 2010.
Native Dreissena freshwater mussels in the Balkans: in and out of ancient lakes. Biogeosciences 7: 3031–3065.

Ελληνόφωνη Βιβλιογραφία

Αντίπας, Β. 1975. Μικρή Πρέσπα-η λίμνη των πελεκάνων. Η Φύσις. Δελτίον Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσεως 3/4: 3-5.

Βραχνάκης Μ., Φωτιάδης Γ. & Καζόγλου Ι. 2010. Καταγραφή, Αξιολόγηση και Γεωγραφική Αποτύπωση των Λιβαδικών και Δασικών Τύπων Οικοτόπων των Περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000: «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (GR 1340001)» και «Όρη Βαρνούντα (GR 1340003)» όπως και Περιοχών Πέριξ Αυτών. Ενδιάμεση έκθεση. ΕΠΠ-ΤΕΙ Λάρισσας, 188 σελ.

Βραχνάκης, Μ., Γ. Φωτιάδης και Ι. Καζόγλου. 2011. Επιπτώσεις στην ποιότητα των λιβαδικών και δασικών ενδιαιτημάτων της ενδημικής πέστροφας των Πρεσπών από τη βελτίωση δασικού δρόμου. Πρακτικά 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2011. Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα   Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Γεωργούδης, Α. 1993. Η Ελληνική Βραχυκερατική φυλή στην περιοχή των Πρεσπών. Κείμενο σε αφίσσα της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών. Αγιος Γερμανός.

Γιαννάκης, Ν. 2001.  Μελέτη καθορισμού διακύμανσης της στάθμης της λίμνης Μικρή Πρέσπα. Δήμος Πρεσπών – Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Δήμος Πρεσπών.

Διαπούλης, Α.  και Θ. Κουσουρής. 1983. Παρατήρηση της υδρόβιας βλάστησης της λίμνης Μικρής Πρέσπας. Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών. Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου. Πάτρα 1983: 113-114.

Ιωαννίδης,Ι. και Δ.Μπούσμπουρας.1988. Ερπετά και Αμφίβια στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. Πανεπ. Αθηνών. Βιολογικό τμήμα. Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής. Διπλωματική Εργασία.75 σ.(Αδημοσίευτο).

Καζόγλου, Ι. 2004. Διαχείριση καλαμιώνων και βιολογική γεωργία στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών – Ο ρόλος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, σελ. 47-52. Στο (H. Jerrentrup & E. Δαρόγλου, εκδότες) Προστασία της Φύσης και Οικοανάπτυξη. Πρακτικά Συνεδρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Περιβάλλον (LIFE ΙΙΙ/D/000351) «Λίμνες Ζωής: Αειφόρος Διαχείριση Υγροτόπων και Ρηχών Λιμνών». 30/10-01/11/2003, Χρυσούπολη. EU LIFE Environment Programme – D.G. Environment, Global Nature Fund.

Καζόγλου, Ι. 2004. Διαχείριση καλαμιώνων στη Μικρή Πρέσπα και στον Αμβρακικό. Περίληψη παρουσίασης σε σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση υδατικών πόρων – Διαχείριση καλαμώνων», που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων και τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α. Φλώρινας (Φλώρινα, 6/05/2004) στα πλαίσια του έργου LIFE00NAT/GR/7242 «Διατήρηση και διαχείριση των υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης».

Καζόγλου, Ι. 2006. Διαχείριση και Παρακολούθηση Βλάστησης Υγροτόπων, σελ. 82-97. Στο: (Δέμπας, Μ., H. Jerrentrup, Μ. Χατζηαποστολίδης, Γ. Συλαίος & Ι. Καπετανγιάννης) Η συμβολή του LIFE-Φύση ΙΙΙ στην ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών Natura 2000: η περίπτωση της Ελλάδας. Πρακτικά συνεδρίου, 06-09/09/2006, Νέα Πέραμος. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης.

Καζόγλου, Ι. 2006. Διαχείριση και Παρακολούθηση Βλάστησης Υγροτόπων, σελ. 23-26. Έκθεση Δικτύωσης – Διαχείριση Νερού, Χλωρίδας και Πανίδας στους Ελληνικούς Υγροτόπους: Εμπειρίες από τα έργα LIFE-Φύση ΙΙΙ (Γ. Συλαίος, συντ. έκδοσης). Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης.

Καζόγλου, Ι. 2007. Επιδράσεις της βόσκησης βούβαλων  στα υγρά ποολίβαδα του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. Διδακτορική Διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας.

Καζόγλου, Ι. Ε. και Β. Π. Παπαναστάσης. 2003. Επιδράσεις της βόσκησης βούβαλων (Bubalus bubalis) στη βλάστηση της παραλίμνιας ζώνης της λίμνης Μικρή Πρέσπα, σελ. 201-207. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών (Π. Δ. Πλατής & Θ. Γ. Παπαχρήστου, εκδότες). Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002. Υπ. Αγρ/κής Ανάπτυξης και Τροφίμων & Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρία. Δημ. Νο. 10.

Καζόγλου, Ι. Ε. και Β. Π. Παπαναστάσης. 2006. Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, σελ. 281-288. Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου (Π. Δ. Πλατής, Α. Ι. Σφουγγάρης, Θ. Γ. Παπαχρήστου & Α. Ι. Τσιόντσης, εκδότες). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος, 10-12/11/2004. Υπ. Αγρ/κής Ανάπτυξης και Τροφίμων & Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρία. Δημ. Νο 12.

Καζόγλου, Ι. και Χ. Γέρρεντρουπ. 2004. Διαχείριση υγροτοπικής βλάστησης με νεροβούβαλους στην Ελλάδα, σελ. 91-93. Στο: U. Gattenlöhner, M. Hammerl-Resch, S. Jantschke (εκδότες). Αναβίωση Υγροτόπων – Αειφόρος Διαχείριση Υγροτόπων και Ρηχών Λιμνών, Οδηγίες για την Ετοιμασία ενός Διαχειριστικού Σχεδίου. Global Nature Fund, Living Lakes, EU LIFE Programme, D.G. Environment (ελληνική και αγγλική έκδοση).

Καζόγλου, Ι., F. Mesléard και Β. Π. Παπαναστάσης. 2006. Αποκατάσταση Υγρών Λιβαδιών στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα και Επιστημονική Παρακολούθηση Βλάστησης, σελ. 31-35. Έκθεση Δικτύωσης – Διαχείριση Νερού, Χλωρίδας και Πανίδας στους Ελληνικούς Υγροτόπους: Εμπειρίες από τα έργα LIFE-Φύση ΙΙΙ (Γ. Συλαίος, συντ. έκδοσης). Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης.

Καζόγλου, Ι., Β. Παπαναστάσης, Γ. Κατσαδωράκης, Μ. Μαλακού, Ι. Μαρίνος, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Λαμπρινού και Η. Αποστολίδης. 2001. Μελέτη για την αποκατάσταση και διαχείριση των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελληνική και Αγγλική έκδοση).

Καζόγλου, Ι., Ε. Κουτσερή, A. Ρήγας, Φ. Βακιτσίδου και M. Mαλακού. 2006. Το έργο LIFE-Φύση «Προστασία και διατήρηση ειδών πουλιών προτεραιότητας στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, 2002-2007», σελ. 158-167. Οικολογία και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Π. Δημόπουλος, S. Coles, Ι. Ζαχαρίας, Β. Κατή, Γ. Κεχαγιάς, Μ. Πανίτσα, εκδότες). Πρακτικά 3ου Συνεδρίου της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρίας και της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρίας, 16-19/11/2006, Ιωάννινα.

Καρβουνάρης, Δ. 1979. Συμβολή στη γνώση των πλαγκτικών Κλαδοκεραιωτών και Κωπηπόδων των φυσικών λιμνών της Μακεδονίας. Διδακτορική  Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κατσαδωράκης, Γ. 1986β. Βιότοποι και Σπονδυλόζωα του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. Υπ. Γεωργίας και Πανεπ. Αθηνών. Βιολογικό Τμήμα. Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής. 161 σ.

Κατσαδωράκης, Γ. 1989. Βιοκοινότητες Στρουθιόμορφων πουλιών στην Πρέσπα Φλώρινας. Στοιχεία  Οικολογίας και Βιογεωγραφίας. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπ. Αθηνών. Βιολογικό Τμήμα. Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής. 208 σ.

Κατσαδωράκης,Γ. 1986α. Πρέσπα 1986: η ορνιθολογική κατάσταση της περιοχής 12 χρόνια μετά την ανακήρυξή της σε Εθνικό Δρυμό. Ενημερωτικό Δελτίο αρ. 3, Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας: 5.

Κατσαδωράκης,Γ. 1987α. Η ανάγκη διορθωτικών μέτρων. Νέα Οικολογία  31: 36-37.

Κατσαδωράκης,Γ. 1991. Είδη πουλιών που εξαφανίστηκαν ή που κινδυνεύουν με εξαφάνιση από τον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. Η Φύση. Δελτίο Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσεως 55: 21-25.

Κατσαδωράκης,Γ. και Ι.Πετρίδης. 1986. Το πρόβλημα των καλαμιώνων της Μικρής Πρέσπας. Η Φύσις. Δελτίο Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσεως 35: 15-19

Κατσαδωράκης,Γ., Π.Α.Γεράκης και Θ.Παπαγιάννης. 1988. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, Ν.Φλώρινας. Στοιχεία οριοθέτησης ζωνών προστασίας (σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 409/1979). Οι Φίλοι των Πρεσπών. Αθήνα. 61 σ.+ Προσαρτήματα + χάρτες.

Κορωναίος Α και Χριστοφίδης Γ. 1990. Πετρολογία και γεωχημεία του πλουτωνίτη του Ανατολικού Βαρνούντα 97-114. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας ΧΧΙΙ

Κουσουρής, Θ. και  Α. Διαπούλης. 1983α. Παρατηρήσεις μακροζωοβένθους στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών. Πρακτικά 5ου Επιστημ. Συνεδρίου. Πάτρα,σσ. 111-112.

Κουτσερή, Ε. 2006. Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία παρακολούθησης και αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Βόλος, Νοέμβριος 2004. σελ.: 479-484

Κουτσουμπίδης, Ε. 1989.  Οικολογική έρευνα στις λίμνες και τους ποταμούς του Νομού Φλώρινας. Νομαρχία Φλώρινας. Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών. 183 σ.

Μαλακού, Μ., Ι. Καζόγλου, Ε. Κουτσερή, Γ. Παρισόπουλος, Α. Ρήγας. Ε. Μέρτζιου και Ε. Αθανασιάδου. 2007. Σχέδιο-Οδηγός για την αποκατάσταση και διαχείριση των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα (2007-2012). Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

Μουρκίδης, Γ., Γ. Τσικριτσής,  Σ.Τσιούρης και Ο.Μενκίσογλου. 1978. Λίμνες της Βορείας Ελλάδας. Ι. Βαθμός ευτροφισμού. Επιστ. Επετηρ. Γεωπον. & Δασολ. Σχολής. Α. Π. Θ. 21, 5 : 94-131 ή 95-119.

Μουστάκας,Ν.Κ. και Κ.Σ. Κοσμάς. 1994. Εδαφολογική μελέτη Πρεσπών. Γεωργικό Πανεπ. Αθηνών. Εργαστήριο Εδαφολογίας & Χημείας. 58 σ. + προσάρτημα (Αδημοσίευτο).

Μπαμαπαλώνας,Δ. και Ε.Παπαστεργιάδου. 1993. Δομή και διάρθρωση της υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης στις λίμνες των Πρεσπών. Πρακτικά 15oυ Πανελλήνιου Συν. Ελλην.Εταιρ.Βιολογ.Επιστημών, 25-27.

Μπαμπαλώνας, Δ. και  Γ.Παυλίδης. 1989. Συμβολή στη βλάστηση των υδροβίων μακροφύτων της Μικρής Πρέσπας. ΒΙΟΣ 1: 19-29.Θεσσαλονίκη.

Οικονομίδης, Π.Σ. 1993. Η μοναδικότητα της Ιχθυοπανίδας των Πρεσπών. Πρακτικά 15oυ Πανελλήνιου Συν. Ελλην. Εταιρ. Βιολογ. Επιστημών: 22-24.

Παπαδάτου Ε., T. Le Campion, T. Dubos, J. Boireau, Ι. Καζόγλου, X. Gremillet, O. von Helversen και F. Mayer. 2008. Οι νυχτερίδες του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. Περίληψη και προφορική παρουσίαση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρίας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρίας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας και Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρίας, 9-12/10/2008, Βόλος. Τόμος περιλήψεων. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Παραγκαμιάν, Κ. 1992. Το σπήλαιο της Κοινότητας Μικρολίμνης Πρεσπών Νομού Φλώρινας. Δελτίο ΕΣΕ, ΧΧ 245-246.

Παρισόπουλος, Γ., M. Mαλακού, Ι. Καζόγλου, και A. Ρήγας. 2006. Αναβάθμιση Δυνατοτήτων Οικολογικής Διαχείρισης Στάθμης Λίμνης Μικρή Πρέσπα, σελ. 12-15. Έκθεση Δικτύωσης – Διαχείριση Νερού, Χλωρίδας και Πανίδας στους Ελληνικούς Υγροτόπους: Εμπειρίες από τα έργα LIFE-Φύση ΙΙΙ (Γ. Συλαίος, συντ. έκδοσης). Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης.

Παυλίδης, Γ. 1985. Γεωβοτανική μελέτη του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Φλωρίνης. Μέρος Α’. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 308 σ.

Πετροχείλου, Α. , Α. Θεολόγου, Γ. Μοσχονάς, Θ. Κιτσέλης. 1977. Σπηλαιολογικές έρευνες στη Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα Φλώρινας. Δελτίο ΕΣΕ. 14(1): 100-140.

Πυροβέτση, Μ. 1983. Πρέσπα: Εθνικός Δρυμός ή Εθνικό χάος. Οικολογία και Περιβάλλον, 11.

Πυροβέτση, Μ. και Γ. Δαουτόπουλος. 1993. Προστασία και Διαχείριση των Αργυροπελεκάνων στη Μακεδονία-Θράκη. Πρακτικά 15oυ Πανελλήνιου Συν. Ελλην.Εταιρ.Βιολογ.Επιστημών, 19-21.

Πυροβέτση,Μ., Α.Δημαλέξης και Γ.Π. Στάμου. 1993. Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία αναπαραγωγής των Αργυροπελεκάνων (Pelecanus crispus) στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Πρακτικά 15oυ Πανελλήνιου Συν. Ελλην.Εταιρ.Βιολογ.Επιστημών, 174-176.

Φωτιάδης Γ., Ι. Καζόγλου & Μ. Βραχνάκης. 2010. Καταγραφή και Αξιολόγηση Τύπων Οικοτόπων Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Περιοχών Πέριξ Αυτού. Έκθεση αξιολόγησης για το Έργο «Καταγραφή, Αξιολόγηση και Γεωγραφική Αποτύπωση των Λιβαδικών και Δασικών Τύπων Οικοτόπων των Περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000: «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (GR 1340001)» και «Όρη Βαρνούντα (GR 1340003)» όπως και Περιοχών Πέριξ Αυτών». Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, σελ. 95.

Χατζηλάκου, Δ. 1985. Μελέτη της κατάστασης των πληθυσμών και των βιότοπων αναπαραγωγής του Αργυροπελεκάνου και του Ροδοπελεκάνου στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. Υπ. Γεωργίας. 5 σ.(Αδημοσίευτο).

Χατζηλάκου, Δ. 1992 . Μελέτη της βιολογίας αναπαραγωγής και της οικολογίας διατροφής του Ροδοπελεκάνου (Pelecanus onocrotalus) στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Διδακτορική διατριβή. Πανεπ. Αθηνών. Βιολογικό Τμήμα. Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής. 201 σ.

Χατζημελετίου, Ι. and Ζ. Μανιώτου 2007. Διαχειριστική μελέτη Δάσους Δ.Δ. Αγίου Γερμανού Δήμου Πρσπών, Ν. Φλώρινας, Ιωάννινα. 86 p.

Grémmillet, X. και Γ. Καζόγλου. 2009. Η Ελληνική Εταιρία συμβάλλει στην έρευνα των χειροπτέρων (νυχτερίδων) στην Πρέσπα. Δελτίο Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, αρ. φύλλου 35.

Hopp, I. και Ι.Πετρίδης. 1987.  Πρέσπα. Μια συνέχεια στην ποικιλότητά της. Η Φύσις. Δελτίο Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσεως 39 : 51-55.