Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας στο πλαίσιο της δράσης C3.1«Λειτουργία μονάδων Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων»/ «Operation of Anti-Poison Dog Units (ADUs)»