Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την διοικητική και επιτόπια επαλήθευση δαπανών του έργου I-tour