Πρόκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού» για το έργο με τίτλο «Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources » με ακρωνύμιο «I-tour»

Πρόκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού» για το έργο με τίτλο «Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources » με ακρωνύμιο «I-tour»